Total Pageviews

..

Tuesday, 24 December 2013

Gangnam Style - לא עלינו

1 comment:

 1. כי לא יטוש ה’ עמו ונחלתו לא יעזוב לעולם

  ואל רבני העדה-הבד"ץ ירושלם:
  "אנא שפרו מעשיכם, ותתחילו לחזק את נשי הצנועות, המתלבשות עם שאל, במסירת נפש גדול, כמנהג ירושלם מדורי דורות. הנשים האלו מקרבות הגאולה שלמה לכולנו, למה אתם לא מחזקים אותם? אתם ושאר העדהניקס רק מבזים אותם יום יום ממש מעשה סדום, בשליחותכם הפגינו הבריונים והסיקריקים שלכם, בחוצות ירושלם נגדם, נגד לבוש ה"שאל" ומי דשתק ליה, ש"מ דניחה ליה, ח"ו, חילול שם שמים ברבים, ומי אז, אחרי ההפגנות שחיללו שם שמים בשליחותכם, התחילו כל גזירת הגיות נגד בני הישיבות !!!. או לאותה בושה." ראו מה שגרמתם לעם ישראל בארצינו הקדושה.

  “אנו בטוחים בעז"ה:
  שבזכות הצניעות הנכונה של נשי השאל, הגזירה עבידי דבטלי ותורה מגנא ומלא ולא יטוש ה’ עמו ונחלתו לא יעזוב, והננו לעתיר לבורא כל עולמים שיחון אותנו במהרה בדבר ישועה ורחמים ונזכה להגלות כבוד ה’, ולהרמת קרן התורה והיראה ולביאת גואל צדק במהרה בימינו, אכי”ר.

  ReplyDelete